Strategie komunitně vedeného místního rozvoje naobdobí 2014 - 2020

Interní postupy MAS pro IROP

 

Zápisy z jednání komisí a výborů Místní akční skupiny:

Programový výbor

Výběrová komise

​Monitorovací výbor