Projekt Mezisektorová spolupráce v pohraničí - spolky a obce se učí navzájem, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001646, je zaměřen na vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností a dobré praxe mezi spolky a obcemi na území MAS Šternbersko, Mikroregionu Šternbersko a Powiatu Prudnického.

Záměrem je vytvoření kooperační sítě mezi spolky a obcemi české a polské strany hranice a jejich dlouhodobá spolupráce, návštěvy spojené s výměnou zkušeností. Výstupem projektu budou dvojjazyčné  brožury s názvem "Dobrá praxe samospráv" a "Dobrá praxe spolků", které budou shrnovat nejdůležitější informace a zkušenosti nabyté proběhlými návštěvami. Hlavním cílem projektu je vytvoření přeshraniční kooperační sítě s dlouhodobými kontakty a pravidelnými setkáváními mezi účastníky. Jako hlavní přínos projektu ale předpokládáme vytvoření dlouhodobých vzájemných vztahů mezi zapojenými subjekty, které pomohou v jejich dalším rozvoji v budoucnu.

Projekt je realizován v obodobí 1/2019 až 12/2020 s přispěním Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu České republiky.

Informace a fotografie z proběhlých setkání jsou ke shlédnutí také na FB projektu: