Co je MAS

Místní akční skupina (MAS) pochází z anglického Local Action Group. Původ slova vede k jeho mezinárodnímu významu, momentálně se s MAS setkáme skoro ve všech zemích Evropské unie. MAS je nový typ trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy (obcí), podnikatelské sféry (zejména živnostníci a zemědělci) a neziskového sektoru (spolky, hasiči, …) v území, kde jsou sídla s méně než 20 000 obyvateli, tedy v území, pro které EU používá společný výraz venkov.  Tato metoda partnerství má svá pravidla, a má mezinárodní zkratku LEADER. Evropské instituce prosazují komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) pro přerozdělení dotací na venkově. Hlavním zdrojem finanční podpory doposud byl Program rozvoje venkova ČR s řídícím orgánem Ministerstvem zemědělství a zprostředkujícím subjektem Státním zemědělským a intervenčním fondem. Za pomocí MAS se dostalo k různým subjektům na území našeho kraje v letech 2007-2013 přes 510 milionů korun. Byly finančně podpořeny stovky projektů, např. na obnovu strojního vybavení zemědělců, živnostníků, obnoveny sokolovny, hřiště, veřejná prostranství, apod.

V České republice nyní působí na 170 MAS a pokrývají 82%  území, tj. 5200 obcí. V současnosti probíhá proces postupného přístupu zbývajících obcí ke stávajícím nebo k založení nových MAS. V Olomouckém kraji byla „bílá místa“ na Jesenicku, Mohelnicku, Konicku a Šternbersku.

V území širšího regionu Šternberska vznikla iniciativa na založení MAS, jejímiž členy je 22 obcí a minimálně stejný počet podnikatelů, zemědělců a neziskových organizací (podmínka CLLD). Administrativně se využila stávající MAS Haná pod Jedovou o.p.s. (nový název je MAS Šternbersko). Zastupitelstva obcí projevila usnesením vůli k členství v MAS. Ke konci června 2013 proběhla valná hromada MAS, která schválila novou zakladatelskou listinu o.p.s. a další organizační náležitosti (název, sídlo, vstupní příspěvek: 7,-Kč/obyvatele, apod.). Dále vznikla Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) území MAS, která je podmínkou pro následnou možnost čerpání evropských dotací. Podnikatelé, neziskovky a obce byly osloveny s nabídkou spolupráce na této strategii (analýza území, definování priorit rozvoje, sběr rozvojových námětů, apod.)

V novém plánovacím období EU 2014-2020 totiž bude opět příležitost získat na venkov finanční prostředky na rozvojové záměry veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím MAS (kromě existence dalších finančních nástrojů EU). Kromě obce budou mít příležitost žádat o finanční prostředky všechny subjekty s právní subjektivitou působící na jeho území, které budou splňovat předpoklady dané v tu dobu platnými podmínkami pro určitou podporovanou aktivitu nebo činnost v rámci MAS. Zjednodušeně, dotace nebudou úplně na vše, ale některé důležité činnosti a projekty budou podpořeny v rozsahu jako doposud (např. zlepšení strojního vybavení, sociální inkluze, apod.). Právě teď se rozsah podporovaných činností diskutuje, ale i tak je už teď povinností představitelů samosprávy udělat maximum v připravenosti na čerpání možných dotací. Je to nabídka. Pokud ji nevyužijeme v našem mikroregionu, bude přerozdělena v ostatních částech republiky.

 Všeobecné informace o MAS v ČR  je možné získat na stránkách ministerstva eagri.cz (složka Venkov/Místní akční skupiny). K dispozici je pracovník v kanceláři MAS k možnosti konzultací (Horní náměstí 16, Šternberk).

Místní akční skupina

Místní akční skupina je organizační složkou obecně prospěšné společnosti (MAS Šternbersko o.p.s.) a nemá vlastní právní subjektivitu.

MAS, organizační složka je založena na členském principu, na rozdíl od obecně prospěšné společnosti. Jedná se o otevřené partnerství, členem se může stát každý, kdo splní podmínky pro členy / partnery MAS.

Zájmové skupiny

  • Instit. veř. správy (obce, mikroregiony, zájmové svazky obcí, apod.)
  • Živnost. a podnik. (nezemědělští)
  • Zeměděl. podnikatelé (soukromí zemědělci a zástupci zemědělských podniků)
  • Sportovní kluby
  • Zájmové spolky (kulturní, národopisné, volnočasové, enviromentální aj.)
  • Sociální organizace (charity, domovy pro seniory, apod.)
  • Hasiči
  • Církve
  • Prof. svazy a spolky (včetně myslivci, včelaři, ...)