Základní informace o OPZ

Operační program zaměstnanost (OPZ) je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Řídícím orgánem OPZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. OPZ pokrývá zejména tyto oblasti: podpora zaměstnanosti, podpora rovných příležitostí žen a mužů, podpora dalšího vzdělávání, podpora sociálního začleňování a boje s chudobou, podpora adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů aj. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost pouze intervence nehmotného charakteru.
 
V rámci komunitně vedeného místního rozvoje v území Místní akční skupiny Šternbersko (MAS) je možno předkládat projekty do OPZ přes vyhlášené výzvy MAS. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do níže uvedených specifických cílů OPZ. Pro tyto konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v OPZ byly Řídícím orgánem OPZ postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží pouze jako podklad pro následnou výzvu MAS Šternbersko. MAS Šternbersko vyhlašuje v programovém rámci OPZ výzvy pro tato Opatření CLLD.
 
Nadřazená výzva řídícího orgánu  OPZ č. 47 společná pro všechna opatření zde.
 
Opatření OPZ č. 1 – Sociální služby a  sociální začleňová
  • specifický cíl OPZ 2.3.1 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
  • celková výše výdajů pro období 2017-2020: 4.500.600,- Kč
Opatření OPZ č. 2 – Zaměstnanost
  • specifický cíl OPZ 2.3.1 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
  • celková výše výdajů pro období 2017-2020: 3.000.400,- Kč
Opatření OPZ č. 3 – Sociální podnikání: vznik a rozvoj stávajících sociálních podniků
  • specifický cíl OPZ 2.3.1 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
  • celková výše výdajů pro období 2017-2020: 3.000.400,- Kč
Opatření OPZ č. 4 – Prorodinná opatření
  • specifický cíl OPZ 2.3.1 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
  • celková výše výdajů pro období 2017-2020: 4.500.600,- Kč

Aktuálně vyhlášené výzvy 

Aktuálně nemáme vyhlášenou žádnou výzvu.

 

Ukončené výzvy

MAS Šternbersko - OPZ - Sociální začleňování

 

MAS Šternbersko - OPZ - Sociální podnikání 2

 
Věcné hodnocení
 

 

MAS Šternbersko - OPZ - Sociální podnikání

MAS Šternbersko OPZ Zaměstnanost
 
 
Věcné hodnocení
 
Výběr projektů 

 

MAS Šternbersko - OPZ - Prorodinná opatření 1
 
 
Věcné hodnocení I.
 
Věcné hodnocení II.
 
Hodnocené projekty:
​Výběr projektů I.