Základní informace o OPŽP
 
Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 podporu z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. Naše MAS byla úspěšná s žádostí o rozšíření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje o oblast OPŽP. Otevřela se tak příležitost, rozdělit až 10.000.000,- Kč  na podporu biodiverzity, ekologické stability a péče o krajinu v regionu MAS Šternberska.
 
Kdy budou vyhlášeny výzvy:
Výzvy MAS musí být vyhlášené a otevřené nejpozději od konce února 2019.
Počítáme s tím, že některé přílohy je možné vytvářet pouze ve vegetačním období.
Lhůta pro podávání žádostí  bude proto minimálně do května 2019.
 
Kdo může být žadatelem:
-       obce, dobrovolné svazky obcí
-       příspěvkové organizace
-       školy a školská zařízení, vysoké školy
-       nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
-       fyzické osoby podnikající i nepodnikající
-       církve a náboženské společnosti a jejich svazy
-       podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva
-       organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
-       státní podniky a organizace
-       veřejné výzkumné instituce
-       veřejnoprávní instituce
 
Oblasti možné podpory:
 
Sídelní zeleň –  alokace dotace: 5.000.000,- Kč
Dotace 60 % na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.
Včetně, zakládání trávníků, cest, doplňkových vodních prvků, mobiliáře, …
Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
Maximální náklady na projekt: 5.000.000,- Kč
 
Realizace ÚSES – alokace dotace: 2.500.000,- Kč
100 % dotace na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.
-          plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě
-          zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě
-          zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, včetně zatravnění, na orné půdě
 
80 % dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.
-          doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin
-          rozšíření existujících prvků o remízy, liniové výsadby
-          obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin
-          založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů
 
Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
Maximální náklady na projekt: 2.500.000,- Kč  
 
Protierozní opatření – alokace dotace: 2.500.000,- Kč
80 % dotace na opatření zamezující vodní erozi
- opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku 
- stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku
- preventivní opatření
80% dotace na opatření zamezující větrné erozi
- obnova či zakládání větrolamů
  
Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
Maximální náklady na projekt: 2.500.000,- Kč
 

Aktuálně vyhlášené výzvy

Aktuálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

 

Uzavřené výzvy

Výzva MAS Šternbersko – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření
 
Upozorňujeme žadatele, že dne 20.5.2019 byla provedena modifikace výzvy!
Modifikace se týkala změny data uzavření výzvy.
 
 
Výzva MAS Šternbersko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně