17. 4. 2021
Seminář s podtitulem Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku (Mgr. Lenka Bínová)
Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Dále si seminář klade za cíl zprostředkovat účastníkům řadu konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička

29. 4. 2021 a 4. 5. 2021

Educoffee k výměně zkušeností z oblasti polytechnického vzdělávání (Mgr. Blanka Krausová) 
Obsah:
Jestliže máte chuť diskutovat o následujících otázkách, nebo si jen vyslechnout názory ostatních a vyzkoušet si, jak také mohou vypadat moderní „dílny a pozemky“, akce je určena právě vám.
- Proč jsme my a naši předkové nepotřebovali polytechnické vzdělávání v MŠ?
- Proč je dnes polytechnické vzdělávání součástí curicula celoživotního vzdělávání?
- Je důležitější umět podojit krávu nebo sestavit kontingenční tabulku?
- Mohou být hodiny polytechniky zábavné zároveň pro děti i pro vyučujícího? Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
6. 5. 2021
Školení k výukovému programu JA Moje první peníze (Junior Achievement)
Vzdělávací kurz JA Moje první peníze pomáhá dětem v předškolním a raném školním věku prostřednictvím aktivit a her porozumět roli peněz ve společnosti. Díky programu JA Moje první peníze získají děti poznatky a dovednosti potřebné pro moudré nakládání s penězi.
Obsah výuky:
 • Dítě a jeho tělo, oblast biologická: Tohle, nebo tamto? O rozhodování
 • Dítě a jeho psychika, oblast psychologická: Potřebuji vůbec to, co chci?
 • Dítě a ten druhý, oblast interpersonální: Vydělaná koruna
 • Dítě a společnost, oblast sociálně-kulturní: Ušetřená koruna
 • Dítě a svět, oblast environmentální: Sdílená koruna. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
11. 5. 2021
Workshop pro děti a žáky Šmodrcha (Listování)
Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u dětí a žáků probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
13. 5. 2021
Workshop pro děti a žáky Bertík a čmuchadlo (Listování)
Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u dětí a žáků probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
20. 5. 2021
Seminář s podtitulem Strategické řízení a plánování ve školách (Mgr. Jaromír Sedlák)
 • Co je strategie? / Proč potřebujeme strategii? / Jak přistoupit k tvorbě strategie? / Jaké jsou části strategie (strategického plánu rozvoje)
 • Definice strategického řízení a plánování ve školách
 • Popis cílů a přínosů strategického řízení a plánování pro školu / Motivace škol
 • Popis doporučených rolí a zodpovědností pro strategické řízení a plánování ve školách
 • Klíčové osoby / Koho zapojit do tvorby strategie a proč?
 • Proč je důležitá analýza organizace? / Oblasti analýzy / Kultura školy / Klima školy
 • SWOT analýza / Náměty k zamyšlení před realizací / Jak se dělá SWOT analýza
 • MISE, poslání školy / Co je mise?  / Proč ji potřebujeme? / Jak vytvoříme misi? / Příklady mise
 • Vize školy / Proč ji potřebujeme? / Jak by měla vize vypadat? / Jak ji vytvoříme
 • Strategické cíle / Co je strategický cíl / SMART cíle / Postup tvorby priorit / Příklad tvorby strategického cíle. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
2. 6. 2021
Workshop pro rodiče Rozvoj smyslového vnímání (Mgr. Lenka Bínová)
Lektorka vás v průběhu webináře seznámí s možnostmi, jak podpořit a rozvíjet sluchové a zrakové vnímání jako velmi důležitý  a nezbytný základ pro úspěšný nácvik psaní a čtení. Dále se lektorka bude zabývat vnímáním a reprodukcí rytmu, nácviku sluchové a zrakové analýzy a syntézy a dalšími zajímavými tématy. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
9. 6. 2021, 
Veletrh "Kam po základní škole" - ZRUŠENO
Tato akce je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a jejich rodiče; dále se jí zúčastní zástupci středních škol a učilišť, zástupci firem, úřadu práce, výchovní poradci, pedagogičtí pracovníci a další zájemci. Zájemcům budou poskytnuty informace o možnostech studia na středních školách, studijních a učebních oborech pro následující školní rok, přijímacím řízení a dále o úspěšnosti absolventů při přijímacích zkouškách na VŠ a o možnostech uplatnění na trhu práce ve zvolených profesích.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
9. 6. 2021, 16. 6. 2021, 17. 6. 2021
Workshop pro žáky II. stupně Novodobé závislosti moderní doby (Mgr. Lenka Bínová)
V současnosti si vypěstováváme návyk na zcela běžných věcech, aniž bychom si to uvědomili. Můžeme to pak mylně považovat jen za zvýšený zájem o danou oblast Na workshopu si projedeme cestou novodobých závislostí - například na nadměrném opalování (Tanorexie), chorobném nakupování (Schopologismus), závislosti na televizoru, závislost na fyzických cvičeních, kávě či čokoládě, závislosti na digitálních technologiích, Nono-fobie (chorobná ztráta mobilního spojení) – zjistíme, jak se tyto závislosti projevují a kdy už se zábava stává návykem a problémem. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
únor - červen
Přednáška o životě včel a včelích produktech (Leo Czabe)
obsah akce:
 • vznik a vývoj včely medonosné
 • historie včelaření
 • současnost ve včelaření
 • přínos včely pro životní prostředí a pro člověka
 • včelí produkty
 • zajímavosti ze života včel
 • ochutnávka medu (medová svačinka)    
Akce je určena dětem mateřských škol a žákům 1. stupně základních škol. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička

Aktivity, které již proběhly:

     
     
30. 3. 2021
Seminář s podtitulem Specifické poruchy učení v kostce (Mgr. Lenka Bínová)
Cílem kurzu je účastníky seznámit se základy problematiky SPU – dysgrafie, dyslexie a dysortografie. Seminář si klade za cíl rozšířit kompetence pedagogů v problematice  SPU  – jak rozpoznat projevy, jak je správně vyhodnotit atd. Dále si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů o nejvhodnější přístupy k dětem s  SPU v běžných hodinách a třídách. Probrány budou formy práce a možnosti hodnocení těchto dětí.
Akce je určena pro vedoucí zaměstnance škol, pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ, pedagogy provádějící zápis dětí do ZŠ, speciální pedagogy, asistenti pedagoga a další zájemce. Akce je realizována v rámci podpory zvýšení kompetencí a prohlubování další odborné kvalifikace pedagogických pracovníků za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
29. 3. 2021 Setkání pracovních skupin projektu MAP II.  
23. 3. 2021
Workshop pro rodiče Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem (Mgr. Lenka Bínová)
– jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ – připravený předškolák
Neučme dítě číst  a psát, ale dopřejme mu samostatnost a sebevědomí
 1. Jak mohu jako rodič pomoci svému dítěti k úspěšnému nástupu do ZŠ.
 2. Jaké chování mohu od svého dítěte na počátku docházky do ZŠ očekávat.
 3. Nástup do ZŠ je jako nástup do nového zaměstnání - mnoho změn, vše nové – dopřejme sobě i dítěti čas, nechtějme vše hned.
 4. Kdy zvažovat možnost odkladu školní docházky.
 5. Na jaké úrovni v jednotlivých oblastech by mělo dítě být, aby první třída nebyla zatěžkávací zkouškou pro něho samotného, ale i pro rodiče.
 6. Jaké úkoly, hry a cvičení může rodič s dítětem doma společně uplatnit, aby rozšířil dítěti schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí požadavků do 1. třídy.
Seminář (beseda) je určen pro všechny rodiče, kteří mají doma budoucího prvňáka nebo dítě s odloženou školní docházkou. Cílem seminářem je poskytnout rodičům informace z oblasti následujících témat:
 • Schopnosti předškoláka před nástupem do školy.
 • Náprava nedostatků v rozvoji dítěte.
 • Požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky.
 • Sociální a pracovní integrace. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
15. 3. 2021
Seminář s podtitulem Přechodové rituály - od dětství k dospělosti (Vendula Koňaříková)
aneb co dělí z dívky ženu a z chlapce muže
Obsah školení:
•         první okamžiky ztotožňování se s vlastním pohlavím
•         vývojové potřeby - archetypy vzorů matka/otec
•         krizové situace dospívání - zdravý dialog o sexuální výchově
•         konkrétní postup - tzv. přechodový rituál, se záměrem zdravého sebepřijetí a sebehodnoty ŽENSTVÍ/MUŽSTVÍ
•         co může matka udělat pro svou dceru a otec pro syna
•         co dělat v případě absence jednoho z rodičů
Akce je určena pro pedagogické pracovníky, sociální pracovníky apod. pečující profese. Akce je realizována v rámci podpory zvýšení kompetencí a prohlubování další odborné kvalifikace pedagogických pracovníků za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
2. a 4. 3. 2021 Setkání s  řediteli a zástupci škol  
1. 3. 2021
Seminář s podtitulem Střídavá péče (Vendula Koňaříková)
Obsah školení:
•         základ pro řešení partnerských krizí - co lze doporučovat rodičům v případě, že se svěří s probíhající krizí. Co již ponechat kompetentnějším (psycholog / rodinná poradna/ apod). 
•         ideální struktura střídavé péče versus realita
•         základní obsah praktických doporučení, která může PP poskytnout rodičům při přípravě na střídavou péči
•         konkrétní tipy pro pedagogické pracovníky -  jak dítěti ulehčit vzniklou rodinnou změnu
Akce je určena pro pedagogické pracovníky, sociální pracovníky apod. pečující profese. Akce je realizována v rámci podpory zvýšení kompetencí a prohlubování další odborné kvalifikace pedagogických pracovníků za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
15. 2. 2021
Seminář s podtitulem Portfolio jako nástroj pro osobní rozvoj každého dítěte (PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.)
Obsah:
 • Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ
 • Plánování osobního pokroku dítěte v MŠ – Proč?  Kdy? Jak?
 • Portfolio dítěte a jeho využití v MŠ – formy, obsah, účel a cíl
Akce je určena pro pedagogické pracovníky mateřských škol a další zájemce. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
23. 1. 2021
Seminář s podtitulem Podpůrná opatření v praxi – praktický průvodce (Mgr. Lenka Bínová)
Obsah školení:
Doporučení a zpráva z vyšetření - struktura a práce se závěry a doporučeními. Speciální a inkluzivní vzdělávání, klady a úskalí. Doporučené podmínky, prostředí a pomůcky při vzdělávání žáků se SVP.
Spolupráce školského poradenského zařízení s účastníky vzdělávání – klient a jeho zákonní zástupci, školní poradenské pracoviště, ředitel školy, třídní učitel a další pedagogové (asistent pedagoga)
Spolupráce ŠPZ s MŠ a ZŠ na sestavení podpůrných opatření v souvislosti a návaznosti na další podporu vztahující se k danému stupni PO – úprava podmínek a organizace v rámci MŠ a ZŠ:
 • vytvoření plánu pedagogické podpory PLPP
 • organizační forma -  pedagogické intervence – kdy, kdo a v jakém rozsahu ji v MŠ a ZŠ realizuje
 • předmět speciálně pedagogické péče - kdy, kdo a v jakém rozsahu ji v MŠ realizuje
 • speciálně pedagogická péče - kdy, kdo a v jakém rozsahu ji v MŠ a ZŠ realizuje. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
8. 1. 2021
Seminář s podtitulem Diagnostika předškoláka, tvorba diagnostických materiálů (Mgr. Lenka Bínová)
Obsah školení:
Seminář podrobně charakterizuje oblasti vývoje, které je důležité v průběhu docházky do MŠ z pozice pedagoga u dítěte sledovat  průběžně vyhodnocovat.  Zaměřuje se na výstupy - co by dítě ve kterém věku mělo umět. Pedagogům budou prezentovány pedagogické diagnostické nástroje, které budou pro pedagogy efektivním nástrojem pro sledování a následný rozvoj oblastí: grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru a času, základních matematických představ, myšlení a řeči, sociálních dovedností, sebeobsluhy a hry. Více ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička