Omezení realizace Projektových dnů pro děti


UPOZORNĚNÍ

 

Dovolujeme si upozornit, že v souladu s Usneseními Vlády České republiky č. 995 a 996 ze dne 8. října 2020

(viz https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M54CD a https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M5696), ve kterých se s účinností ode dne 9. října 2020 do dne 11. října 2020, resp. ode dne 12. října 2020 do dne 25. října 2020 zakazuje "provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování", není v uvedeném období možné realizovat v rámci projektů aktivity, které by tato Usnesení porušily.

 

V případě realizace Projektových dnů toto nařízení platí obdobně, protože se jedná o volnočasové aktivity věnované neformálnímu vzdělávání mládeže. V tomto termínu tedy není možné realizovat Projektové dny. Finanční náklady za Projektové dny uskutečněné v tomto období nebudou ze strany MAS Šternbersko propláceny! 

Ve Šternberku dne 9. 10. 2020                                                           Ing. Veronika Machowská, MBA

                  ředitelka MAS Šternbersko o.p.s.